תקנון

מבוא


חברת ברטיפול טכנולוגיות בע"מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של פורטל ברטיפול – פורטל המטפלים של ישראל (להלן: "הפורטל").

הגלישה והשימוש בפורטל כפופה להסכמה לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (להלן: "תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש", על הטיותיה השונות, תכלול את הפעולות הבאות: ביקור בפורטל ו/או גלישה בפורטל ו/או רישום בפורטל ו/או כל שימוש אחר בפורטל. כמו כן, תקנון השימוש הינו בלשון זכר וביחיד אך משמעו גם לשון נקבה ולשון רבים.

יש לקרוא בקפידה ובעיון את תקנון השימוש בטרם השימוש בפורטל.

באם בחלק מאפשרויות בפורטל חלים תנאים נוספים או ספציפיים, הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש.

בשימוש בפורטל הנך מסכים להיות קשור ולפעול על פי כל התנאים המפורטים בתקנון השימוש. הנך מאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, עליך להפסיק מיידית כל שימוש בפורטל.

 

השימוש בפורטל ופרסום מודעות

 1. השימוש בפורטל – על מגוון שירותיו – וכל פעולה בו או הנלוות עמו או הקשורה בו או הנובעת ממנו וכיו"ב – על אחריותך בלבד.
 2. מטרת הפורטל להוות זירה מקוונת לכלל העוסקים והמתעניינים בתחום הרפואה המשלימה, על כל גווניה, במטרה לקדם את התחום, את חשיבותו ואת הפתרונות הגלומים בו, להקל את ההתמצאות בו והשימושים עמו ולהביאו לתודעת הרבים, לרבות אך לא רק: במתן שירותים בתחום הרפואה המשלימה באמצעות פרסום וקידום מטפלים, נותני שירותים, מוסדות לימוד, מכירות בתחום וכיו"ב.
 3. חל איסור להשתמש בפורטל לכל מטרה אחרת זולת המטרות העומדות ביסוד הפורטל והמפורטות בתקנון השימוש ו/או בדין.
 4. מובהר כי כלל השירותים המוצעים לגולשי ו/או משתמשי הפורטל, הם בהתאם לתנאי החברה והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה. החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 5. הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהפורטל בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ושימוש בפורטל למטרה שלשמו הוא פועל, ככל משתמש סביר), לרבות לא בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות – ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה. כל שימוש אחר יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:
 • שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי בפורטל.
 • שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי הפורטל.
 • שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (לרבות ניסיון לעשות כן) בדרך הפעולה הרגילה של הפורטל והשירותים הניתנים במסגרתו.
 • שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים בפורטל ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
 1. מובהר בזאת כי מאחר שבפורטל ישנם פרסומים לציבור הגולשים/המשתמשים, אזי החברה אינה ולא תהא אחראית לתוכן המודעות המתפרסמות בפורטל והאחריות היא בלעדית למפרסם. יחד עם זאת יובהר כי נהלי החברה אוסרים בתכלית האיסור פרסום של מודעות שנושאיהן אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם בפורטל מודעות למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. החברה לא תשא בכל אחריות כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. החברה אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.
 2. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לפורטל אחד או יותר מן התכנים הבאים:
 • כל חומר הפוגע או המפר זכויות – לרבות זכויות קניין רוחני, כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר וכיו"ב. חומר זה כולל, בין השאר, קבצי שמע, תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטאליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.
 • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים, שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים ( Worms ), ואנדלים ( Vandals ), יישומים מזיקים ( Malicious Applications ) וכיו"ב.
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • כל חומר בלתי-חוקי, בלתי מוסרי או הסותר או פוגע בתקנת הציבור או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל, לרבות כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם או גוף כלשהו.
 • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת הפרט של אדם או כל חומר שפורסם או שהתקבל בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.
 • נושאים שביחס אליהם קיימים צווים של רשויות מוסמכת ואסורים לפרסום עפ"י דין, לרבות צווי איסור פרסום שניתנו בבתי – משפט או בתי הדין למיניהם.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, פולשני, מעליב, משפיל, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובלקוחות הפורטל בפרט.
 • כל חומר או כל ניסיון להשתמש בפורטל לצורך ביצוע עבירה או לצורך ביצוע עוולה או לצורך מעשה או מחדל שלא כדין – אסורים בהחלט והאחריות הבלעדית תוטל על המשתמש.
 • היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו, וזאת מבלי לפגוע בתרופות ו/או בסעדים אחרים או נוספים העומדים לרשות החברה.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנתק/לחסום/לבטל/להסיר כל אתר או תוכן או מודעה וכיו"ב שאינם עומדים בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי החברה ו/או אשר יש בהם כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומם קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול – ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה. אין באמור בתקנון השימוש כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה לא תהא אחראית החברה או מי מטעמה לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.

 

הפעלתו השוטפת של הפורטל

 1. החברה אינה מתחייבת להפעיל את הפורטל במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בפורטל שינויים מבניים ומהותיים כראות עיניה, לרבות אך לא רק לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולפיכך אין ולא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כנגדה בשל כך. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של הפורטל, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מרב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש בפורטל באופן שוטף וקבוע. ואולם, אין בידי החברה כדי להתחייב כי הפורטל חף מטעיות וכי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת הפורטל והנלווים להפעלה זו.

 

מדי ניות ניהול פרסומות ואפשרויות בפורטל

 1. ניהול הפרסומות ומגוון האפשרויות המצויות בפורטל מתבצע באמצעות קבצי " COOKIES " הנוצרים במחשבך האישי. קבצים אלה משמשים כלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך ומשתמשים בהם כדי להתאים את הפרסומות ויתר האפשרויות, שיופנו אליך בהתאם לתחומי העניין הספציפיים שלך ועפ"י המידע שכבר נאסף בשימושך. עומדת בפניך האפשרות לחסום את יצור ולניהול קבצי " COOKIES " במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך.
 2. החברה או מי מטעמה עשויה להשתמש במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלך) ביחס לביקורך בפורטל. זאת, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אותך ו/או שירותים נוספים הניתנים לפורטל ואשר עשויים להיות רלבנטיים עבורך. תוך כדי הגשת פרסומות לפורטל, החברה או מי מטעמה עשויים להציב או לזהות קובץ " COOKY " ייחודי בדפדפן שלך.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות והאפשרויות הנוספות הניתנות בפורטל, וכן למקם את אלה, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של הפורטל. לא תהיה על החברה כל מגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום ו/או האפשרויות הנוספות. מובהר בזאת כי החברה עשויה למקם את הפרסומות ומגוון האפשרויות בפורטל בתוך שטח המודעות המועלות על ידי המשתמשים בפורטל (לרבות מודעות של מטפלים, בתי ספר, לקוחות עסקיים ו/או מודעות המפורסמות בתשלום), בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה . עוד מובהר כי החברה עשויה לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות בפורטל לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.

 

אופן השימוש של החברה במידע

 1. שימושך בפורטל, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת בפורטל כדוגמת עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים בפורטל, הפנייה לאתרים קשורים וכיו"ב.
 2. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך – ככל שתמסור כזה – יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.
 3. בפורטל קיימת אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני לפורטל. לידיעתך, הודעות הדואר האלקטרוני שתגענה לפורטל אינן חסויות והן גלויות לעובדי החברה ועשויות להגיע גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.

 

אבטחת מידע

 1. החברה מאבטחת את המידע המצוי בפורטל וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת הפורטל, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים בפורטל וברשת המחשבים.

 

העברת מידע למשתמשים/מפרסמים

 1. במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת הפורטל ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת הפורטל, ייתכן כי החברה תעביר מידע ממאגר נתוניה למשתמשים ו/או מפרסמים שונים לרבות מידע מזהה (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל).

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של הפורטל, מרכיביו הצורניים והמהותיים של הפורטל והטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות בפורטל וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.
 2. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת בפורטל, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 3. מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו, כל משתמש או מפרסם מודעה בפורטל מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה כאמור (לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה), לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.
 4. מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לפורטל על ידי המשתמש/המפרסם ולא על ידי הפורטל עצמו הינה באחריות המשתמש/המפרסם בלבד.
 5. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה משימוש או פרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה, מבלי שתהא עליה חובה לעשות כן.
 6. הצמדת תמונות/ציורים למודעה המתפרסמת על ידיך מהווה הסכמה להטבעת סימנים מזהים אלה וויתור על כל טענה עתידית ביחס לזכויות יוצרים או זכויות אחרות ביחס לתמונות/ציורים אלה.

 

ויתור והגבלת אחריות

 1. המידע, התכנים והשירותים המוצע בפורטל מוצעים כפי שהם ( AS IS ) והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה וכיו"ב, לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.
 2. אין באמור המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של הפורטל, לרבות, אתרי מטפלים, פינות מומחים למיניהן, המלצות, הכוונות, התייחסויות והמלצות, מחירים, קופונים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, קישורים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד להלן:"הפרסומים") המופיעים בפורטל, כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים. האחריות על תוכן הפרסומים ו/או ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם בלבד. החברה לא תשא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם, אם וככל שייגרם, לגולש, כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.
 3. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשימוש ו/או לתוכן ו/או לשירות וכיו"ב המפורסם באתרים אליהם מפנה הפורטל ו/או פרסומות בפורטל. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית.
 4. לא תוטל על החברה כל אחריות, במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש בפורטל, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות הפורטל והמידע שבפורטל, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, והחברה אינה מתחייבת כי השימוש בפורטל ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
 5. החברה לא תהא אחראית בכל מקרה כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש בפורטל ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש בפורטל ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של הפורטל ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא, בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי. הינך מצהיר בזאת כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה בפורטל ו/או בשירותים.
 6. החברה אינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים בפורטל או לקישורים למתן ו/או מכירת קופונים או מוצרים בפורטל או פרסומים בפורטל וכיו"ב ו/או לטיב השירות הניתן בהם והיא לא תשא בכל אחריות בקשר לאתרים אלו. אין לראות בכל אלה משום המלצה לשימוש בהם והם מצויים בפורטל לנוחיות המשתמש בלבד.
 7. בפורטל קיימת אפשרות לכל מטפל או נותן שירותים בתחום הרפואה המשלימה ליצור אתר אישי ("מיני סייט"). החברה אינה אחראית לתוכן האתרים שיוקמו וכל היוצר אתר אישי באמצעות פורטל זה מתחייב בעצם יצירתו להשתמש בו למטרות חוקיות ומוסריות בלבד ולהימנע מכל פגיעה אפשרית באדם ו/או ציבור כלשהו ו/או בשמם הטוב ומתחייב בעצם יצירתו לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק או חיוב שהחברה תידרש לשאת בקשר עם האתר שיצר, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות ולמעט הוצאות האירוח ( hosting ) בפורטל זה, שיכללו בדמי המנוי שישולמו עבור יצירת האתר וכפי שהחברה תמצא לנכון לקבוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

תשלום דרך האינטרנט

 1. התשלומים בפורטל מבוצעים באמצעות חברת gbpremium המספקת אף שירותי אבטחה לפי התקנים המחמירים של חברות האשראי ( PCI ). מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי.

 

ביטול עסקאות

 1. בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום שמפורסמות בפורטל בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן בפורטל בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.


עליונות תקנון השימוש

 1. תקנון השימוש עדיף וגובר על כל האמור או המפורסם בפורטל והוראות תקנון השימוש בלבד הן המחייבות לכל דבר ועניין, זולת אם ייאמר אחרת. 

 

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 1. על השימוש בפורטל יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש והשימוש בפורטל, על כל הקשור בו ו/או הנובע ממנו.  תקנון מטפלים

   

  1. תקנון זה ייקרא "תקנון מטפלים" והוא מהווה בעניינו השלמה לתקנון השימוש בפורטל, כשכל הוראות תקנון השימוש בפורטל מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

   

  1. תקנון זה עניינו להסדיר את זכות השימוש בפורטל של מטפלים מוסמכים החפצים להשתמש בשירותי הפורטל תוך יצירת אתר אישי לצורכי פרסומם כמטפלים ובתוך כך פרסום מאמרים מקצועיים בתחום/מי מומחיותם, שוברים, המלצות וכיו"ב.

   

  1. בתקנון זה "מטפל" או "מטפלים" – מי שהשלים את לימודיו במוסד להכשרת מטפלים בתחומי הרפואה המשלימה בהתמחותו והוסמך ע"י המוסד האמור, ובלבד שהמוסד האמור היווה לאורך לימודי המטפל והשלמתם מוסד מוכר ע"י אגודה רלבנטית לאותו תחום התמחות וכמוסד שכזה עמד במכלול הקריטריונים של האגודה.

   

  1. הפורטל מקנה לכל מטפל אפשרות להשתמש בשירותי האתר כאתר אישי ולפרסם עצמו כמטפל, באמצעות יצירת אתר אינטרנט משלו ("מיני סייט"), כמצוי באופן מובנה בפורטל.

   

  1. תמורת הזכות להשתמש בפורטל כאתר אישי כאמור מתחייב המטפל לשלם לחברה דמי מנוי שנתיים בהתאם לקביעת החברה מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

   

  1. המטפל מתחייב ליתן ללקוחות שיגיעו אלו באמצעות הפורטל טיפול מקצועי, מכובד ואדיב.

   

  1. המטפל מתחייב לכבד שוברי הנחה שיפרסם בפורטל למנויי הפורטל, אם וככל שיפרסם.

   

  1. למטפל תהא אחריות בלעדית על האתר האישי שלו, לרבות על הפעלתו, הפרסומים, השימושים בו ולפיו וכיו"ב ולחברה אין ולא תהא כל אחריות בקשר לכך.

   

  1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומבלי להטיל על החברה כל אחריות או חובה, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נרשם המבקש בפורטל יהא עליו להמציא לחברה את כל האסמכתאות והמסמכים הרשמיים מהמוסד שבו השלים את לימודיו והמעידים כי הוא אכן מטפל. החברה תהא רשאית אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לנתק מהפורטל מטפל שלא עשה כן ואף לחלט את דמי המנוי ששולמו על – ידו עד כה כפיצוי.

   

  1. לחברה שמורה הזכות לבטל חברות של מנוי בפורטל ללא הודעה מוקדמת, ללא נימוק ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובמקרה שבו הפר המנוי תנאי מתנאי תקנוני הפורטל – אף לחלט למנוי את דמי החבר בעבור תקופה שטרם נוצלה על – ידו. 

   

  1. יובהר כי הרשות ליצירת אתר אישי שמורה למטפלים המוגדרים לעיל, זולת אם נקבע אחרת בתקנוני הפורטל ו/או בחברה. 
   תקנון מוסדות ללימוד מקצועות הרפואה המשלימה

    

   1. תקנון זה ייקרא "תקנון מוסדות ללימוד מקצועות הרפואה המשלימה" והוא מהווה בעניינו השלמה לתקנון השימוש בפורטל, כשכל הוראות תקנון השימוש בפורטל מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

    

   1. תקנון זה עניינו להסדיר את זכות השימוש בפורטל של מוסדות ללימוד מקצועות הרפואה המשלימה ושל מרציהם להשתמש בשירותי הפורטל כאתר אישי לצורכי פרסומם.

    

   1. בתקנון זה "מוסד ללימוד מקצועות הרפואה המשלימה" או "מוסד לימוד" – מוסד מוכר ע"י אחת מן האגודות בתחום הרפואה המשלימה לפי תחומו ועומד במכלול הקריטריונים של אותה אגודה בתחומה; "מרצה" – מי שהינו משמש באופן פעיל כמרצה קבוע במוסד לימוד; "בית – ספר ללימודי העשרה" – מכונים או מוסדות שלא הוכרו ע"י אחת מן האגודות בתחום הרפואה המשלימה, המקיימים ימי השתלמות בתחומי הרפואה המשלימה, ימי העשרה, קורסים וכיו"ב.

    

   1. הפורטל מקנה לכל מוסד לימוד ומרציו אפשרות להשתמש בשירותי הפורטל וליצור בו אתר אישי ("מיני סייט") ולפרסם עצמם כמוסד לימוד ו/או כמרצה באמצעות יצירת אתר אינטרנט משלו בפורטל, כמצוי באופן מובנה בפורטל.

    

   1. תמורת הזכות להשתמש בפורטל כאתר אישי כאמור מתחייב מוסד הלימוד ו/או המרצה, לפי העניין, ליתן לנציגי החברה זכות כניסה לכיתות הלימוד, בכפוף לתיאום מראש ובמועדים נוחים, כדי להציג, לשווק וכיו"ב לתלמידים את הפורטל. מוסד הלימוד יוסיף את החברה לרשימת התפוצה שלו בפניותיו לתלמידי מוסד הלימוד ו/או לבוגריו ואף ישלח דוא"ל ייחודי לתלמידיו ולבוגריו אודות ההתקשרות בין מוסד הלימוד לפורטל.

    

   1. כן מתחייבים מוסד הלימוד לפרסם שוברי הנחה, שיהוו הנחה משמעותית, אשר יעמדו באופן ייחודי לזכות מנויי הפורטל, בכל פעילות של מוסד הלימוד.

    

   1. למוסד הלימוד ו/או למרצה, לפי העניין, תהא אחריות בלעדית על האתר האישי שלו, לרבות על הפעלתו, הפרסומים, השימושים בו ולפיו וכיו"ב ולחברה אין ולא תהא כל אחריות בקשר לכך.

    

   1. לעניין תקנון זה מובהר כי מרצה יירשם כמטפל בפורטל ויחול עליו תקנון המטפלים. לפורטל שמורה הזכות לאשר באופן חריג למינוי בפורטל אף מרצים אשר אינם עומדים בקריטריונים של תקנון המטפלים או מוסדות לימוד שאינם 'מוסד לימוד' כהגדרתו לעיל.

    

   1. יובהר כי הרשות ליצירת אתר אישי שמורה למוסד הלימוד ו/או למרצה, לפי העניין, זולת אם נקבע אחרת בתקנוני הפורטל ו/או בחברה. לעניין זה יודגש כי מרצה יקבל זכות ליצירת אתר אישי למשך 6 חודשים ללא תמורה כספית והזכות הינה בלעדית למרצה.

    

   1. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תהא רשאית לאפשר חברות בפורטל גם לבית – ספר ללימודי העשרה. בנסיבות אלו יחולו הוראות תקנון זה גם על בית הספר ללימודי העשרה, למעט לעניין מורי בית הספר ללימודי העשרה, שאינם ולא יהיו "מרצה" כהגדרתו בתקנון זה.    תקנון נותני שירות

    

   1. תקנון זה ייקרא "תקנון נותני שירות" והוא מהווה בעניינו השלמה לתקנון השימוש בפורטל, כשכל הוראות תקנון השימוש בפורטל מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

    

   1. תקנון זה עניינו להסדיר את זכות השימוש בפורטל של נותני שירות לפורטל, בהם חנויות המוכרות מוצרי רפואה משלימה וכיו"ב, כדי להשתמש בשירותי הפורטל כאתר אישי לצורכי פרסומם.

    

   1. בתקנון זה "נותן שירות" או "נותני שירות" – לרבות חנויות לממכר מוצרי רפואה משלימה כדוגמת חנויות טבע, בתי מרקחת, חנויות למוצרים אורגניים, חנויות לציוד מקצועי, חברות ביטוח לרפואה משלימה וכיו"ב הפועלות לפי כל דין ובכפוף לאישורם בידי החברה.

    

   1. הפורטל מקנה לכל נותן שירות אפשרות להשתמש בשירותי הפורטל וליצור בו אתר אישי ("מיני סייט") ולפרסם עצמו באמצעות יצירת אתר אינטרנט משלו בפורטל, כמצוי באופן מובנה בפורטל.

    

   1. נותן השירות מתחייב לפרסם שוברי הנחה, שיהוו הנחה משמעותית למוצריו, שיעמדו לזכות מנויי הפורטל. נותן השירות מתחייב לפרסם שוברי הנחה באופן ייחודי למנויי הפורטל, לפחות 2 שוברים בחודש ולכבדם עם הצגתם בפניו על – ידי מי שהינו מנוי בפורטל.

    

   1. כן מתחייב נותן השירות להדביק בחזית בית עסקו מדבקה של הפורטל וכן להציב מעמד מטעם הפורטל ליד הדלפק הראשי או במקום מרכזי אחר בעסקו, שבו יצב חומר פרסומי על הפורטל.

    

   1. לנותן השירות יהא אחריות בלעדית על האתר האישי שלו, לרבות על הפעלתו, הפרסומים, השימושים בו ולפיו וכיו"ב ולחברה אין ולא תהא כל אחריות בקשר לכך.

    

   1. יובהר כי הרשות ליצירת אתר אישי שמורה לנותן השירות בלבד, זולת אם נקבע אחרת בתקנוני הפורטל ו/או בחברה. לעניין זה יודגש כי נותן שירות יקבל זכות ליצירת אתר אישי למשך 6 חודשים ללא תמורה כספית והזכות הינה בלעדית לנותן השירות.